لطفا به نوسان ارز توجه داشته باشید

با توجه نوسانات شدید ارز لطفا به قیمت نوسان ارز در داشبورد توجه داشته باشید .

و بعد اقدام به خرید نمایید