تبلیغات مدیریت شده گوگل

5درصد کارمزد

اکانت مدیریت شده 50 دلاری
اکانت مدیریت شده 100دلاری
اکانت مدیریت شده 250 دلاری
اکانت مدیریت شده 500دلاری
اکانت مدیریت شده 750دلاری
اکانت مدیریت شده 1000دلاری
اکانت مدیریت شده 2000 دلاری
اکانت مدیریت شده 5000دلاری
اکانت مدیریت شده 10000 دلاری